ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

ครั้งที่ 11/2562

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น.

วาระก่อนการประชุม

รายละเอียด
1. พิธีมอบเงินช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มอบทุนการศึกษา (จากกองทุนเอดส์จังหวัดอุบลราชธานี) แก่เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ เนื่องจากวันเอดส์โลก (1 ธค.2562) ซึ่งทางพื้นที่ได้ดำเนินการคัดเลือกและเสนอรายชื่อขอรับทุนฯ จาก ๑๙ อำเภอ ขอเชิญตัวแทนผู้ดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ รับมอบทุนการศึกษาดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 150 ทุนๆละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) เป็นเงิน 150,000 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) โดยเงินทุนการศึกษาจะมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ในคลินิกยาต้านไวรัสของโรงพยาบาล เพื่อนำไปมอบให้แก่เด็กฯที่ได้รับทุนการศึกษาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1

: : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 2


ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2562เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 3


ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 3.1.สถานการณ์การเงินการคลัง2 3.2 การดำเนินงานงบค่าเสื่อม

การด าเนินงานงบค่าเสื่อม
1. ผลการเบิกจ่ายค่าเสื่อม ปี 2561,ปี 2562
2.การบริหารแผนงบค่าเสื่อมปี 2563


เอกสารประกอบ
3 3.3 การดำเนินงานควบคุมวัณโรค

การด าเนินงานวัณโรค จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบ
4 3.4 best practice

นวัตกรรม Turmeric wound bag of CAPD : ผ้าขมิ้นปิดแผล CAPD
จุรีพร อำไพพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลตระการพืชผล


เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ


4.1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.2 โรงพยาบาลทั่วไป (รพ.๕๐ พรรษาฯ, รพ.วารินชำราบ , รพร.เดชอุดม)
4.3 สำนักงานป้องกันและควบคุมโรค ที่ 10
4.4 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
4.5 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
4.6 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
4.7 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
4.8 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10
4.9 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต10 อุบลราชธานี
4.10 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.11 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
4.12 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

5.1: กลุ่มงานบริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 การส่งงบทดลอง GL

1.การส่งงบทดลองระบบ GL
1.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562 หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ / งบไม่สัมพันธ์ ()
โซน 1 - แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต.)
-สสอ.
โซน 2 -แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต.)
-สสอ. ส่งครบ
โซน 3 -แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย(รพ.สต)
-สสอ. ส่งครบ
โซน 4 -แม่ข่าย ส่งครบ ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต)
-สสอ. เดชอุดม

1.2 แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.) ( )
-รพช. แม่ข่ายคะแนนเต็ม
-รพ.สต. ลูกข่าย ยังไม่สรุป
สสอ./รพ.สต. ขอให้เร่งดำเนินการส่งข้อมูล ตค. - พย.62 ภายในวันที่ 25 ธันวาคม2562

ข้อเสนอแนะ
1. ขอให้เครือข่ายอำเภอ กำชับผู้เกี่ยวข้องให้มีการสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี ก่อนส่งงบประจำเดือน และควบคุม กำกับ ระบบการบันทึกบัญชี ให้มีการกำกับ ติดตามข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการบันทึกบัญชี
2. ให้มีการ Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนนเป็นอย่างไร แม่ข่ายส่งภายในวันที่ 10 และถ้าคะแนนไม่ผ่าน และมีการปรับปรุงแก้ไข ให้แก้ไขและส่งภายในวันที่ 15 ของเดือนที่ส่ง ส่วนลูกข่าย ให้ส่ง และ ถ้าคะแนนไม่ผ่านในรายการใด จะได้ปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น


เอกสารประกอบ
2 การส่งงบทดลอง GFMIS

สรุปการนำส่ง บช.11 จังหวัดอุบลราชธานี รพท. / รพช. จัดทำและส่ง งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562 ส่งครบทุกแห่ง
ข้อเสนอแนะ
ขอให้กำกับ ติดตาม การส่ง บช.11 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เพื่องานการเงินฯ สสจ. จะได้ตรวจสอบและนำเข้าระบบ GFMIS ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2562เอกสารประกอบ
3 การเฝ้าระวังสถานะทางการเงิน

แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาลตามเกณฑ์ FAI 7ระดับ ประจำเดือนตุลาคม 2562 มีผลการประเมินดังนี้ ()
เดือน กันยายน 2562 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 6 คือ ๕๐พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 5 คือ วารินชำราบ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4 คือ ตระการพืชผล สว่างวีระวงศ์ และโรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ ม่วงสามสิบ ตาลสุม สำโรง พิบูลมังสาหาร และทุ่งศรีอุดม
เดือน ตุลาคม 2562 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ วารินชำราบ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 2 คือ ๕๐พรรษาฯ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 1 คือ ตาลสุม ศรีเมืองใหม่ และสำโรง


เอกสารประกอบ
4 รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาล

แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 31 ตุลาคม 2562 เปรียบเทียบกับ กันยายน 2562 เกี่ยวกับ เงินบำรุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้) ค่าใช้จ่ายจำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่ายมีการประเมินการเงินการคลังตนเองในการกำกับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง
จากข้อมูลเดือนตุลาคม 2562 พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้) เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 3 วารินชำราบ -72.17 ล้านบาท
โซน 1 ๕๐พรรษาฯ -46.34 ล้านบาท

โรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้) เป็นบวก คือ นาจะหลวย บุณฑริก น้ำยืน เขื่องใน
โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 3 วารินชำราบ 162.93 ล้านบาท
โซน 1 ๕๐ พรรษาฯ 120.52 ล้านบาท
โซน 4 เดชอุดม 106.54 ล้านบาท
โซน 2 ตระการพืชผล 57.57 ล้านบาท
ข้อเสนอแนะ
ขอให้โรงพยาบาลมีการเฝ้าระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุว่ายังมีรายการใดที่ไม่เป็นไปตามแผนบ้าง ให้มีการควบคุม กำกับอย่างเข้มงวด


เอกสารประกอบ
5 รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืม สสจ. / หน่วยงานย่อย

ขอแจ้งสถานการณ์ เกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมราชการ (ที่เบิกจ่ายจาก สนง.สสจ.อบ) เพียงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ที่เกินกำหนดชดใช้เงินยืม จำนวนทั้งสิ้น 5,228,457.-บาท (ห้าล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) เงินยืมราชการจากหน่วยงานย่อย (รพท/รพช.) ณ 31 ตุลาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 9,436,684.- บาท (เก้าล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) ซึ่งผู้ยืมปฏิบัติงานสังกัดตามหน่วยงานต่างๆ ขอให้ท่านได้ กำกับ ติดตาม เร่งรัดให้ผู้ยืมส่งหลักฐานชดใช้เงินยืมโดยด่วนเอกสารประกอบ

5.2: กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.3: กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.4: ศูนย์ธรรมาภิบาล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.5: กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 1. การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ 1/2563
การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ 1/2563 กำหนดระหว่างวันที่ 12- 20 ธันวาคม 2562
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ประชุมปรับมาตรฐานผู้นิเทศงานระดับจังหวัด

เอกสารประกอบ
2 การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ปีงบประมาณ 2563
แจ้งกำหนดการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 22 – 24 มกราคม 2563
พื้นที่รับการตรวจราชการ : เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอน้ำขุ่น/ รพ.สต.ขี้เหล็ก ตำบลขี้เหล็ก
3.1 ประชุมเตรียมรับการตรวจราชการ รอบ 1/2563 วันที่ 9 ธันวาคม 2562
3.2 กำหนดการออกเตรียมพื้นที่รับการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
• ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562
• ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563
• ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563


เอกสารประกอบ
3 สรุปแนวทางการติดตามการจัดหารายได้5.6: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.7: กลุ่มงานประกันสุขภาพ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.8: กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.9: กลุ่มงานควบคุมโรค

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 สถานการณ์โรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก และไข้หวัดใหญ่
เอกสารประกอบ
2 โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1 – 12 ปี ทั่วประเทศ พ.ศ. 2562 – 2563

โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1 – 12 ปี ทั่วประเทศ พ.ศ. 2562 – 2563
เอกสารประกอบ

5.10:กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 การบันทึกรายชื่อกลุ่มเป้าหมายในโครงการบริการ จิตเวชเรื้อรังในชุมชน ปีงบประมาณ 2563

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณ โครงการบริการ จิตเวชเรื้อรังในชุมชน ปีงบประมาณ 2563 จ่ายแบบเหมาจ่ายตามจำนวนผู้ป่วยจิตเวชเป้าหมายที่ลงทะเบียน และได้รับการติดตามเยี่ยมตามเกณฑ์ ( 5,000 บาท/ราย) กำหนดจ่ายหน่วยบริการปีละ 2 งวด ร้อยละ 50/ 50 ผ่านระบบ Seamless for DMIS ขอให้ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยบริการของท่าน ดำเนินการลงทะเบียนผู้ป่วยในโปรแกรม Care Transition ของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 เพื่อเริ่มเยี่ยมผู้ป่วยครั้งแรกในเดือน มกราคม 2563 เป้าหมายการจัดสรร รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารประกอบ
2 การประชุมฟื้นฟูความรู้การดูแลผู้ป่วยสมาธิสั้น เขตสุขภาพที่ 10

ขอเชิญ บุคลากร แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ของทุก รพ. รวม 3 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อฟื้นฟูความรู้ในการดูแลผู้ป่วยสมาธิสั้น และภาวะโรคร่วม ความเข้าใจการใช้ยาจิตเวชเด็ก ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี และ ขอความร่วมมือ ตอบรับเข้าร่วมประชุม ไปยังผู้จัดการประชุม (รพ.พระศรีมหาโพธิ์) ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2562

3 งาน EMS นโยบายมาตรการการป้องกันเหตุรุนแรงในโรงพยาบาลภาครัฐ

กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายมาตรการการป้องกันเหตุรุนแรงในโรงพยาบาลภาครัฐ โดยมีแนวทางปฏิบัติ สำหรับสถานพยาบาล 3 มาตรการ คือ มาตรการด้านอาคารสถานที่, ด้านการรักษาความปลอดภัยและ ด้านกฎหมาย
สรุป ผลการติดตามการดำเนินการประตูนิรภัย ของห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ในโรงพยาบาล ดำเนินการแล้ว จำนวน 20 แห่ง และระหว่างดำเนินการ 5 แห่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบ 2


เอกสารประกอบ
4 แจ้งผลการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERSISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020

ตามที่ จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเยาวชนร่วมโครงการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERSISE ฯ รอบชิงชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่าง วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 3 ทีม คือ รุ่น อายุ 9 ปีขึ้นไป – 14 ปีบริบูรณ์ รุ่น อายุ 14 ปีขึ้นไป – 22 ปีบริบูรณ์ จำนวน 2 ทีม
ผลการประกวด จังหวัดอุบลราชธานี รุ่น อายุ 9 ปีขึ้นไป – 14 ปีบริบูรณ์ รางวัลชมเชย รอบชิงชนะเลิศระดับภาค


5 สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด (ข้อมูลจาก ปปส.ภาค 3 )

สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด (ข้อมูลจาก ปปส.ภาค 3 ) จากเวทีประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (ศอ.ปส.จ.อบ.) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
รายละเอียดตามไฟล์แนบ 3


เอกสารประกอบ
6 การดำเนินงานบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

เป้าหมายการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ปี 2563 จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเป้าหมายในการดำเนินงานดังนี้
ระบบสมัครใจ จำนวน 1,825 ราย ( สธ 1,025 ราย, ปกครอง 800 ราย) ระบบบังคับบำบัด 3,623 ราย
ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
- ระบบสมัครใจ เป้าหมาย 1,825 คน ดำเนินการได้ทั้งหมด 58 ราย ร้อยละ 3.17
- ระบบบังคับบำบัด เป้าหมาย 3,623 รายดำเนินการได้ทั้งหมด 325 ราย ร้อยละ 8.97
- ระบบต้องโทษ เป้าหมาย 300 ราย ดำเนินการได้ทั้งหมด 0 รายเกินเป้าหมาย ร้อยละ 0
> เป้าหมายรายอำเภอ ตามรายละเอียด ไฟล์แนบ 4


เอกสารประกอบ
7 การดำเนินงานด้านคดี ตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

รายงานผลการดำเนินงานด้านคดี ตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / ผลิตภัณฑ์ยาสูบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ดังนี้
1. พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 3 คดี
เป็นความผิดตามมาตรา 45 เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ ไม่เป็นตามลักษณะและวิธีการที่ รมต.ประกาศ
2. พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จำนวน 7 คดี
มาตรา 30 จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้โปรโมชั่น 1 คดี, มาตรา 31 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้ามดื่ม 2 คดี , มาตรา 32 โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 4 คดี
รายละเอียดตามไฟล์แนบ 5


เอกสารประกอบ

5.11: กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.12: กลุ่มงานนิติการ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.13: กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 ผลการดำเนินงาน Fee schedule งานทันตสาธารณสุข ปี 2563 (ไฟล์เอกสารแนบ)

ผลการดำเนินงาน Fee schedule งานทันตสาธารณสุข ปี 2563 (ไฟล์เอกสารแนบ)

2 ผลงานการขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม (ไฟล์เอกสารแนบ)

ผลงานการขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม (ไฟล์เอกสารแนบ)

3 รายงานความก้าวหน้า Area Base School Setting4 งาน พอ.สว.

แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนธันวาคม 2562
- วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านปากห้วย หมู่ที่ 7 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
- วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านท่าช้างน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี5.14: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.15: กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.16: กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 1. งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

- การรายงานระบบการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
ประจำปีงบประมาณ 2563 (รายละเอียดแนบท้ายวาระ)


เอกสารประกอบ
2 2. งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)

2.1 รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2563
มีโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองขั้น 3 แล้วจำนวนทั้งสิ้น 19 แห่ง จากเป้าหมาย 22 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 86.36
ยังไม่ผ่านการรับรองจำนวน 3 แห่ง และมี รพ.ที่จะต้องรับการประเมินต่ออายุรวมทั้งต้องจัดส่งเอกสาร
เพื่อขอรับการรับรองต่ออายุภายในปีงบประมาณ จำนวน 16 แห่ง ได้รับการประเมินแล้ว
ภายใน ต.ค. – พ.ย. 2562 ดังนี้
- โรงพยาบาลวารินชำราบ สรพ.เข้าเยี่ยมประเมินรับรองต่ออายุ ครั้งที่ 3 วันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2562
ปรับเป็น Education Survey ให้ส่งรายงานความก้าวหน้า ภายใน 3 - 4 เดือน จึงจะกำหนดลง
เยี่ยมประเมิน ขั้น 3 ใหม่
- โรงพยาบาลเขมราฐ สรพ.เยี่ยมประเมินรับรองต่ออายุ ครั้งที่ 2 วันที่ 17-18 ตุลาคม 2562
มีประเด็นในการพัฒนา และส่งรายงานเพิ่ม ภายใน 3 เดือน และจะขอให้ สรพ. ลงเยี่ยมประเมิน
บางทีมในเดือน ธ.ค. 2562
- โรงพยาบาลนาจะหลวย สรพ. เยี่ยมประเมินรับรองต่ออายุ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 14 - 15 พ.ย. 2562
ที่ผ่านมา มีประเด็นที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมภายใน 3 เดือน
2.2 ทีมพัฒนาคุณภาพ HA เขตสุขภาพที่ 10 ได้มีแผนติดตามเยี่ยมเสริมพลังเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
สำหรับโรงพยาบาลที่ยังไม่ผ่านการรับรองในเขตสุขภาพ โดยทีมวิทยากรที่เป็น Surveyor และที่ปรึกษาจาก สรพ.
ภายในเขตสุขภาพ และในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกำหนดการ ดังนี้
-วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่โรงพยาบาลนาเยีย
(เตรียมรับประเมินขั้น 3 ที่ สรพ.จะเยี่ยมประเมินจริงวันที่ 26-27 ธันวาคม 2562)
-วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก
(เตรียมรับประเมินขั้น 3 คาดว่า สรพ.จะเยี่ยมประเมินจริงภายใน มกราคม 2563)
-วันที่ 3 ธันวาคม 25562 ที่โรงพยาบาลน้ำขุ่น
(เตรียมรับประเมินขั้น 2 คาดว่า สรพ.จะเยี่ยมประเมินจริงภายใน มกราคม 2563)
2.3 แจ้งประชาสัมพันธ์จาก สรพ. ปี 2563 ได้กำหนดให้มีการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 21
HA National Forum ในระหว่างวันที่ 10 – 13 มีนาคม 2563 ภายใต้แนวคิดหลัก “Enhancing Trust in Healthcare”
เพื่อเป็นเวทีกลางสร้างแรงบันดาลใจ สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างภาคีเครือข่ายของผู้คนและหน่วยงาน
ที่อยากเห็นคนไทยเข้าใจกัน ไว้วางใจกัน และพร้อมที่จะก้าวเดินไปด้วยกันในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามในสังคม
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ในระหว่างวันที่ 3 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็บไซต์ www.ha.or.th
มีอัตราค่าลงทะเบียน คนละ 5,000 บาท และเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานวิชาการดีเด่นของแต่ละโรงพยาบาล
ที่สอดคล้องกับเนื้อหาการประชุม เพื่อรับการคัดเลือกในการนำเสนอในงานประชุมวิชาการ
เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2562 และจะประกาศผล
การคัดเลือกภายในวันที่ 21 มกราคม 2563


3 3. งานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

- วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 –16.30 น. อำเภอสำโรงเป็นตัวแทน จังหวัดอุบลราชธานี
ในการรับการเยี่ยมเสริมพลัง พชอ. เขตสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสำโรง
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

4 4. งานพัฒนาคุณภาพระบบปฐมภูมิ

4.1 การพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) และเครือข่ายบริการสุขภาพ (NPCU) ตาม พรบ.
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
- การคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ระดับจังหวัด ตามมาตรา 5 (3) – 5 (7)
โดยมีผู้แทน ดังนี้ (รายละเอียดแนบท้ายวาระ)


เอกสารประกอบ
5 4. งานพัฒนาคุณภาพระบบปฐมภูมิ

4.2 การทบบทวนแผนดารจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ปี 2563 – 2572
ตาม พรบ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ โดยมีเป้าหมายในการจัดตั้ง ปี 2563 จำนวน 25% ของหน่วยบริการปฐมภูมิ
และเครือข่ายบริการปฐมภูมิทั้งหมดของจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดให้แต่ละอำเภอจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ
และเครือข่ายบริการปฐมภูมิ อย่างน้อย 1 หน่วย ในปี 2563 (ซึ่งกำหนดส่ง สสป. วันที่ 30 พ.ย. 2562)
(รายละเอียดแนบท้ายวาระ)


เอกสารประกอบ
6 5. งานพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพตาม Service Plan

- สืบเนื่องจากการประชุมพัฒนาคุณภาพระบบบริการตาม Service Plan สาขา Sepsis
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้มีมติที่ประชุมให้พัฒนาแนวทางการดำเนินงาน (Sepsis Guideline)
และขอส่งแนวทางดำเนินงานดังกล่าวฯ ของสาขา Sepsis โดยขอให้โรงพยาบาลทุกแห่ง
ได้ดำเนินตามแนวทางการดูแลผู้ป่วย Sepsis ที่กำหนดไว้ (รายละเอียดแนบท้ายวาระ)


เอกสารประกอบ
7 6. งานบริการสุขภาพ

6.1 โครงการราชทัณฑ์ปันสุข
ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning เรือนจำกลางอุบลราชธานี ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัด บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม Big Cleaning เรือนจำในพื้นที่รับผิดชอบ เดือนละ 1 ครั้ง โดยมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้
1) การทำความสะอาดสถานที่เยี่ยมญาติ
2) การปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเรือนจำ
3) การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการผู้ต้องขังภายในเรือนจำและการอบรม CPR
4) การจัดการอบรมขยายผลในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
5) การจัดตั้งโรงครัวพระราชทานสนับสนุนกิจกรรม
โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ได้ดำเนินการเบื้องต้นแล้ว ดังนี้
- ขอความร่วมมือให้แพทย์ ทันตแพทย์พยาบาล
และบุคลากรด้านสุขภาพใน รพ.สปส. รพ.วารินชำราบ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ สคร. รพ.มะเร็งอุบลราชธานี รพ.50 พรรษาฯ และ ระ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ สมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
- ขอเชิญหน่วยงานทั้ง 7 แห่งเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 6 อาคาร 4 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
(รายละเอียดแนบท้ายวาระ)


เอกสารประกอบ
8 6. งานบริการสุขภาพ

6.2 โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (รายละเอียดแนบท้ายวาระ)


เอกสารประกอบ
9 6. งานบริการสุขภาพ

6.3 การเตรียมการรับเสด็จฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561
ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในส่วนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (รับผิดชอบ) ดังนี้
1) จัดหน่วยแพทย์ประจำกองอำนวยการถวายความปลอดภัย จำนวน ๒ แห่ง
2) จัดเตรียมโรงพยาบาลเผชิญเหตุ
3) จัดหน่วยแพทย์ตามขบวนเสด็จฯ
4) จัดทีมสแกนอุณหภูมิ จำนวน 2 จุด ได้แก่ กองบิน21 และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(รายละเอียดแนบท้ายวาระ)


เอกสารประกอบ
10 7. งานสื่อสารประชาสัมพันธ์

จังหวัดอุบลราชธานีและสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดงานประจำปี
และงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 ระหว่างวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์
ที่ 5 มกราคม 2563 ณ บริเวณลานขวัญเมือง (ศาลากลางหลังเก่า) เพื่อหารายได้ช่วยกิจการสาธารณกุศล
กิจกรรมสำนักงานเหล่ากาชาดและเป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่
แนวคิดในการออกร้านจัดนิทรรศการของจังหวัดอุบลราชธานี
- เน้น Smart city จังหวัดอุบลราชธานีในด้านการศึกษา สังคม และเศรษฐกิจ
- สื่อให้เห็นถึงผลงานของจังหวัดอุบลราชธานีและรัฐบาล
- เน้นสัญลักษณ์ของจังหวัด
แนวคิดในการออกร้านจัดนิทรรศการของหน่วยงานสาธารณสุข ปี ๒๕๖๓
“สุขภาพจิตดี สุขภาพกายดี ประชาชนมีความสุข”
เนื้อหาการจัดการประชาสัมพันธ์พร้อมการจัดบริการสุขภาพ
1. การให้บริการแพทย์แผนไทยโดยรพ.๕๐พรรษามหาวชิราลงกรณและโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
2. การจัดนิทรรศการให้ความรู้ประเด็นดังนี้
- Health Literacy (กินร้อนช้อนกลางล้างมือ, NCDs, ออกกำลังกาย)
- สุขภาพจิต
- ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
- การจำหน่ายสินค้าปลอดสารพิษ
- สอนประชาชน CPR และใช้เครื่อง AED
3. หน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัด (รพช./สสอ.) ที่สนใจร่วมออกพื้นที่
4. การออกหน่วยปฐมพยาบาลของโรงพยาบาลในสังกัด (ประสานงานบริการสุขภาพประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
ระยะเวลาการออกร้านจัดนิทรรศการ
แนวทางปฏิบัติ
ขอเชิญหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาลศูนย์,โรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง
ที่มีความประสงค์ร่วมออกร้านจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด่นของหน่วยงานของท่าน
หรือร่วมจำหน่ายสินค้าด้านสุขภาพที่ผลิตโดยกลุ่มภาคีเครือข่ายในพื้นที่ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่)
ระหว่างวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 รวม 10 วัน
โดยสามารถแจ้งความประสงค์ที่ได้ที่งานสื่อสารประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ประสานงาน : นางพรสิริ มณฑา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทร 094 - 29682915.17: กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.18: กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.19: กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5

สืบเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 มีแนวโน้มจะเกินค่ามาตรฐาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 4 กลุ่ม (หอบหืด สูงอายุ ติดเตียง และเด็กเล็ก) ดังนี้
1. เฝ้าระวัง ประเมินความเสี่ยง แจ้งเตือนประชาชน
2. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ในการดูแลสุขภาพ ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น
3. เตรียมความพร้อมในการดูแลกลุ่มเสี่ยง ทำทะเบียน สื่อสารกับ อสม.ในการดูแล เฝ้าระวัง
4. เตรียมความพร้อมของระบบบริการ
5. เฝ้าระวังกลุ่มที่รับบริการผู้ป่วยนอก 4 กลุ่มโรค
6. เตรียมความพร้อมในการเปิด EOC เมื่อสถานการณ์เป็นไปตามข้อกำหนด
7. ให้หน่วยงานสาธารณสุขเป็นต้นแบบองค์กรลดฝุ่น
การเฝ้าระวังในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มีการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก (Dust Boy) จำนวน 8 เครื่อง ที่ สสจ. /รพ.สปส./ วาริน /เดชอุดม/ สำโรง/ สิรินธร/น้ำยืน/ศอ.10 เป็นการเฝ้าระวังเบื้องต้น อ่านค่าได้เป็นระบบ Online
(รายละเอียดตามหนังสือสั่งการที่แจ้งเวียน)
เอกสารประกอบ
2 การจัดการสิ่งปฏิกูล

การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล จังหวัดอุบลราชธานี มีการก่อสร้างบ่อกำจัดสิ่งปฏิกูลแบบลานทรายกรอง ที่ อบต.คำไหล เป็นการใช้ที่สาธารณะ เป็นต้นแบบของอำเภอ กลุ่มงานอนามัยสิ่แวดล้อมจะออกเป็นพี่เลี่ยงในการบริหารจัดการ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล และ รพ.สต. ขอให้ทุกอำเภอพยายามให้เกิดแห่งแรกให้ได้


5.20: กลุ่มงานบริการสุขภาพ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.21: ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องอื่นๆ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ