ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

ครั้งที่ 8/2562

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น.

วาระก่อนการประชุม

รายละเอียด
1.พิธีมอบโล่รางวัล คนดีศรีระบาด จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 เพื่อเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับบุคลากร ที่ปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา ด้วยความเสียสละ ทุ่มเท เป็นแบบอย่างที่ดีในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ดังนี้
1.1 นางสาวจินตนา กาญจนบัตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลสรรสิทธิประสงค์ (ระดับ รพศ./รพท.)
1.2. นายพูลผล หลักทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สสอ.ดอนมดแดง (ระดับอำเภอ)
1.3 นายธีรยุทธ พสุนนท์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.เวียง
อ.ตระการพืชผล (ระดับ รพ.สต.)
1.4 นางสาวพูนศรี ฉายแม้น พยาบาลวิชาชีพ รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี
(หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)

2. มอบประกาศเกียรติคุณ รพ.ที่ผ่านการรับรอง Green and CLEAN Hospital จำนวน 14 แห่ง

ระเบียบวาระที่ 1

: : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 เรื่องจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 2


ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2562เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 3


ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 3.1 รายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลัง เดือน กรกฎาคม 2562เอกสารประกอบ
2 3.2 การดำเนินงานงบค่าเสื่อม

1. ผลการเบิกจ่ายค่าเสื่อม ประจำปีงบประมาณ 2561, ปี 2562
2.การจัดท าแผนงบค่าเสื่อมปี 2563


เอกสารประกอบ
3 3.3 การดำเนินงานวัณโรค

การดำเนินงานวัณโรค จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2562


เอกสารประกอบ
4 3.4 Best Practice

ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิห้อง server ผ่าน Line notify
นายพิษณุ โทคำเวช
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลตาลสุม


เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ


4.1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.2 โรงพยาบาลทั่วไป (รพ.๕๐ พรรษาฯ, รพ.วารินชำราบ , รพร.เดชอุดม)
4.3 สำนักงานป้องกันและควบคุมโรค ที่ 10
4.4 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
4.5 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
4.6 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
4.7 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
4.8 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10
4.9 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต10 อุบลราชธานี
4.10 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.11 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
4.12 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

5.1: กลุ่มงานบริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 การส่งงบทดลอง GL

1.การส่งงบทดลองระบบ GL
1.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562 หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ / งบไม่สัมพันธ์ ()
โซน 1 - แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 2 -แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 3 -แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย(รพ.สต) ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 4 -แม่ข่าย ส่งครบ ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ

1.2 แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.) ( )
-รพช. แม่ข่ายคะแนนเต็ม
-รพ.สต. ลูกข่ายคะแนนเต็ม
ข้อเสนอแนะ
1. ขอให้เครือข่ายอำเภอ กำชับผู้เกี่ยวข้องให้มีการสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี ก่อนส่งงบประจำเดือน และควบคุม กำกับ ระบบการบันทึกบัญชี ให้มีการกำกับ ติดตามข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการบันทึกบัญชี
2. ให้มีการ Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนนเป็นอย่างไร แม่ข่ายส่งภายในวันที่ 10 และถ้าคะแนนไม่ผ่าน และมีการปรับปรุงแก้ไข ให้แก้ไขและส่งภายในวันที่ 15 ของเดือนที่ส่ง ส่วนลูกข่าย ให้ส่ง และ ถ้าคะแนนไม่ผ่านในรายการใด จะได้ปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น


เอกสารประกอบ
2 การส่งงบทดลอง GFMIS

สรุปการนำส่ง บช.11 จังหวัดอุบลราชธานี รพท. / รพช. จัดทำและส่ง งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561 – กรกฎาคม 2562 ส่งครบทุกแห่ง
ข้อเสนอแนะ
ขอให้กำกับ ติดตาม การส่ง บช.11 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ภายในวันที่ 12 กันยายน 2562 เพื่องานการเงินฯ สสจ. จะได้ตรวจสอบและนำเข้าระบบ GFMIS ภายในวันที่ 15 กันยายน 2562เอกสารประกอบ
3 การเฝ้าระวังสถานะทางการเงิน

3.1 แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาลตามเกณฑ์ FAI 7ระดับ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 มีผลการประเมินดังนี้ ()
เดือน มิถุนายน 2562 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 6 คือ ๕๐พรรษาฯ ตาลสุม และ ศรีเมืองใหม่ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4 คือ วารินชำราบ และโรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 2 คือ สว่างวีระวงศ์
เดือน กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7 คือ ศรีเมืองใหม่ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 6 คือ ๕๐พรรษาฯ ตาลสุม โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4 คือ วารินชำราบ และโรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ สำโรง สว่างวีระวงศ์


เอกสารประกอบ
4 รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจำเดือนกรกฎาคม 2562

2.1 แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 31 กรกฎาคม 2562 เปรียบเทียบกับ กันยายน 2561เกี่ยวกับ เงินบำรุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้) ค่าใช้จ่ายจำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่ายมีการประเมินการเงินการคลังตนเองในการกำกับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง
จากข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้) เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 3 วารินชำราบ -121.50 ล้านบาท
โซน 1 ๕๐พรรษาฯ -97.18 ล้านบาท
โซน 2 ศรีเมืองใหม่ -13.21 ล้านบาท
โซน 4 นาเยีย -8.02 ล้านบาท

โรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้) เป็นบวก คือ นาจะหลวย เดชอุดม บุณฑริก เขื่องใน
โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 3 วารินชำราบ 143.05 ล้านบาท
โซน 1 ๕๐ พรรษาฯ 125.59 ล้านบาท
โซน 4 เดชอุดม 75.05 ล้านบาท
โซน 2 ตระการพืชผล 51.30 ล้านบาท
ข้อเสนอแนะ
ขอให้โรงพยาบาลมีการเฝ้าระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุว่ายังมีรายการใดที่ไม่เป็นไปตามแผนบ้าง ให้มีการควบคุม กำกับอย่างเข้มงวด


เอกสารประกอบ
5 รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืม สสจ. / หน่วยงานย่อย

ขอแจ้งสถานการณ์ เกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมราชการ (ที่เบิกจ่ายจาก สนง.สสจ.อบ) เพียงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ที่เกินกำหนดชดใช้เงินยืม จำนวนทั้งสิ้น 6,523,666.-บาท (หกล้านห้าแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) เงินยืมราชการจากหน่วยงานย่อย (รพท/รพช.) ณ 31 กรกฎาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 22,074,937.-บาท (ยี่สิบสองล้านเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งผู้ยืมปฏิบัติงานสังกัดตามหน่วยงานต่างๆ ขอให้ท่านได้ กำกับ ติดตาม เร่งรัดให้ผู้ยืมส่งหลักฐานชดใช้เงินยืมโดยด่วน

เอกสารประกอบ
6 พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับเงินเพิ่มพิเศษ สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร

- มีผู้ขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 เริ่มขอรับ 1-30 กันยายน 2562 จำนวน 5 ราย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
- มีผู้ขอยกเลิกการขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป จำนวน 1 ราย ตรวจสอบแล้ว โรงพยาบาลต้นสังกัดไม่ได้ยกเลิกการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษฯ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นมา (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
- มีผู้ขอยกเลิกการขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป จำนวน 2 ราย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)


เอกสารประกอบ

5.2: กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 สรุปผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษาที่ 2562 รอบที่ 1 สสจ.อุบลราชธานีเอกสารประกอบ
2 ส่งผลคะแนนผู้เข้าอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ผอ.รพ.สต.) จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ผอ.รพ.สต.) จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผอ.รพ.สต. ในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 322 คน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง จำนวน 25 คน รวมทั้งหมด 347 คน แบ่งการอบรมเป็น 3 รุ่น ในระหว่างวันที่ 18 - 25 มิถุนายน 2562 และประเมินผลผู้เข้าอบรม โดยออกข้อสอบ จำนวน 30 ข้อ ทำการประเมินก่อน
และหลังการอบรม กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลขอส่งผลการประเมิน ก่อน และหลังการอบรมของผู้เข้าอบรม


เอกสารประกอบ

5.3: กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.4: ศูนย์ธรรมาภิบาล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.5: กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปฏิรูปกลไกการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (Retreat)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปฏิรูปกลไกการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (Retreat)
กำหนด ระหว่างวันที่ 15 - 17 กันยายน 2562 ณ โรงแรมดิ เวรานิโอ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
ส่งแบบตอบรับการประชุม ภายใน วันที่ 30 สิงหาคม 2562

เอกสารประกอบ
2 2. ประชุมสัมมนาวิชาการและสรุปผลการพัฒนางานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการและสรุปผลการพัฒนางานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10
ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2562 ณ โรงแรมไอโฮเทล อ.เมือง จ.นครพนม

เอกสารประกอบ

5.6: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.7: กลุ่มงานประกันสุขภาพ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 แจ้งการประชุมจัดทำแผนการเงินการคลัง

กำหนดให้ CUP นำเสนอแผนฯและตอบข้อซักถาม อำเภอละ 1 ชั่วโมง ดังนี้
โซน 1 วันที่ 23 กันยายน 2562
โซน 2 วันที่ 24 กันยายน 2562
โซน 3 วันที่ 25 กันยายน 2562
โซน 4 วันที่ 26 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

2 สรุป CMI รายโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2562เอกสารประกอบ
3 ข้อมูลผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2562 จำแนกรายเดือน ราย รพ

ข้อมูลผู้ป่วยใน จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2562

เอกสารประกอบ

5.8: กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.9: กลุ่มงานควบคุมโรค

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 สถานการณ์โรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่

โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ และโรคมือเท้าปาก
เอกสารประกอบ

5.10:กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.11: กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 การประชุม ผลการดำเนินงานยาเสพติดเอกสารประกอบ
2 ผลการดำเนินงานกิจกรรม TO BE NUMBER ONEเอกสารประกอบ
3 สรุปยอดเบิกงบประมาณยาเสพติด 2562เอกสารประกอบ

5.12: กลุ่มงานนิติการ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 สรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ และมาตรา ๔๑ แห่งพรบ.หลักประกันสุขภาพเอกสารประกอบ
2 ตัวอย่างการกระทำผิดวินัยข้าราชการเอกสารประกอบ

5.13: กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 ผลการดำเนินงานตาม The must งานทันตสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 (ข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2562)

1.ผลการดำเนินงานตาม The must งานทันตสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 (ข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2562)
- เด็ก 0-2 ปี ได้รับการเคลือบฟลูออไรด์ ร้อยละ 63.70 (เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 59.09) ผลงาน 3 อันดับแรก เหล่าเสือโก้ก ทุ่งศรีอุดมและกุดข้าวปุ้น และผลงาน 3 อันดับสุดท้าย ได้แก่ เขื่องใน นาจะหลวย และสว่างวีระวงศ์
- เด็ก 9 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก/ซ่อมเคลือบร่องฟัน ร้อยละ 45.0 (เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 46.0) ผลงาน 3 อันดับแรก ได้แก่ นาตาล เดชอุดม และทุ่งศรีอุดม และผลงาน 3 อันดับสุดท้าย ได้แก่ สำโรง ตระการพืชผล และพิบูลมังสาหาร
- ผู้สูงอายุมีจำนวนคู่สบฟันหลัง 4 คู่ขึ้นไป (เป้าหมายร้อยละ 60) ร้อยละ 56.3 (เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 53.11) โดยมีผลงานจำนวนผู้สูงอายุได้รับการใส่ฟันเทียมจำนวน 1,638 ราย (เดือนที่ผ่านมา 1,536 ราย (1.ผลงาน The must ทันตะ.pdf)


เอกสารประกอบ
2 2.ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสุขภาพช่องปาก

- รพ.สต./ศสม. จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ (เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 60) ผลงาน ร้อยละ 77.5 (เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 73.3)
- อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่ (เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 40) ผลงานร้อยละ 54.8 (เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 53.6) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ (2.ผลงาน service plan ทันตะ.pdf)


เอกสารประกอบ
3 แนวทางการดำเนินงาน Fee schedule งานทันตสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ (3.Fee schedule ทันตฯ.pdf)

แนวทางการดำเนินงาน Fee schedule งานทันตสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ (3.Fee schedule ทันตฯ.pdf)

เอกสารประกอบ

5.14: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขเอกสารประกอบ

5.15: กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 สรุปการจัดกิจกรรมรณรงค์ (Kick off ) ภายใต้โครงการคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดอุบลราชธานี

สรุปการจัดกิจกรรมรณรงค์ (Kick off ) ภายใต้โครงการคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดอุบลราชธานี
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

เอกสารประกอบ
2 ขอความร่วมมือสำรวจปริมาณความต้องการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
สสจ.อบ.ขอความร่วมมือให้ผู้เกี่ยวข้องในการสำรวจปริมาณความต้องการการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ได้แก่ เภสัชกรผู้รับผิดชอบงานบริหารเวชภัณฑ์
และแพทย์แผนไทยในหน่วยงานของท่าน ร่วมกันดำเนินการดังต่อไปนี้
1. แจ้งความประสงค์จะจำหน่ายตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ขออนุญาตจำหน่ายตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ต่อสำนักงานงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาจากความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพ
2. ให้เภสัชกรผู้รับผิดชอบงานบริหารเวชภัณฑ์ และแพทย์แผนไทยในหน่วยงานของท่านสำรวจปริมาณความต้องการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 5 ตำรับ และเครื่องยากัญชากลาง ในช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2562 ผ่าน Google Forms เพื่อกรม การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะดำเนินการจัดทำแผนการกระจายตำรับยาแผนไทย ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ทั้ง 5 ตำรับ และเครื่องยาผสมกัญชากลางต่อไป


เอกสารประกอบ

5.16: กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 1. งานพัฒนาคุณภาพรพ.สต.ติดดาว

1.1.สรุปผลการออกประเมิน รพ.สต.ติดดาว จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562
ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ 5 ดาว จำนวน 97 แห่ง ภาพรวมสะสมจังหวัดผ่าน 235 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 74.13 (เป้าหมายร้อยละ60)
(เอกสารแนบ 1)


เอกสารประกอบ
2 2. การงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

2.1 กพร.สป. ได้เปิดระบบให้รายงานผลการดำเนินงาน การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รอบ 12 เดือน
ผ่านทางเว็บไซต์ https://opdc.moph.go.th/moph-pmqa/
หัวข้อระบบ OPDC MOPH ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2562 – 25 กันยายน 2562
โดยให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งเร่งดำเนินการรายงานผลการดำเนินการของไตรมาสที่ 4
ความก้าวหน้าของแผนพัฒนาองค์การของหมวด 2 และ หมวด 4 รวมทั้งผลการดำเนินการของตัวชี้วัด
ทั้ง 2 หมวด
2.2 วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กำหนดจัดประชุมสรุปติดตามรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รอบ 12 เดือน
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม : ท่านสาธารณสุขอำเภอ ท่านผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ และผู้รับผิดชอบงาน PMQA อำเภอละ 2 ท่าน

3 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพตาม (Service Plan)

3.1 ในวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบงาน Service Plan สาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
เรื่อง “Holistic care in Stroke” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6
อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์


4 4. การพัฒนาคุณภาพคลินิกหมอครอบครัว PCC

4.1 ในวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กำหนดจัดประชุม แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อวางแผนการจัดสรรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ลงสู่พื้นที่คลินิกหมอครอบครัว (PCC) ใน จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม : แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ชั้นปีที่ 2 , ชั้นปีที่ 3 ,ทีมอาจารย์พี่เลี้ยง
และผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป้าหมาย ที่จะเปิดดำเนินการ PCC ปี 2563 - 2564
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี


5.17: กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.18: กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 ๑. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน

ที่ ระบบ ๔๓ แฟ้ม HCD และ www.tahiphc.net

เอกสารประกอบ
2 ๒. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสค. ประจำปี ๒๕๖๒

(ผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่แนบมาพร้อมนี้)

เอกสารประกอบ
3 ๓. การดำเนินงานขับเคลื่อนธรรมนูญตำบล ประจำปี ๒๕๖๒

การดำเนินงานขับเคลื่อนธรรมนูญตำบล ประจำ ปี ๒๕๖๒ โดยบูรณาการร่วมกับ มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี และ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มีแผนการดำเนินงานในช่วงเดือน สิงหาคม ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๒ ดังนี้
- วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ การประกาศใช้ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
- วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ การขับเคลื่อนธรรมนูญตำบลสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
- วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ การประชุมสรุปการรับฟังความคิดเห็นร่างประชาพิจารณ์ ร่าง ธรรมนูญว่าด้วย อสม. การพัฒนาผู้นำ อสม. ข้อบังคับชมรม อสม. จังหวัดอุบลราชธานี
- วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ การประกาศใช้ธรรมนูญตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
- วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ การขับเคลื่อนการดำเนินงานธรรมนูญตำบลในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
- วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ การขับเคลื่อนธรรมนูญตำบลโดมประดิษฐ์ ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
- วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ การขับเคลื่อนธรรมนูญตำบล อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
- วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ การประกาศใช้ธรรมนูญตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี5.19: กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 สรุปผลการรวบรวมขยะอันตราย ปี 2562

สรุปผลการรวบรวมขยะอันตราย 8 สิงหาคม 2562 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเจ้าภาพ มีขยะอันตรายที่รวบรวมได้ 13,439.30 กิโลกรัม หน่วยงานสาธารณสุขส่ง 25 หน่วย จำนวนขยะ 1,691.80 กิโลกรัม มีโรงพยาบาลที่นำส่งผ่านเทศบาล 5 แห่ง รพ.สำโรงและ รพ.เหล่าเสือโก้ก ไม่มีขยะนำส่งในปี 2562
เอกสารประกอบ

5.20: กลุ่มงานบริการสุขภาพ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.21: ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องอื่นๆ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 ประชาสัมพันธ์โครงการ วิ่ง Khong Chaim run for live วิ่งด้วยใจ ต่อลมหายใจให้เพื่อน

วิ่ง Khong Chaim run for live วิ่งด้วยใจ ต่อลมหายใจให้เพื่อน กำหนดวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562