ประชมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

ครั้งที่ 10/2562

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น.

วาระก่อนการประชุม

รายละเอียด
1.พิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับรางวัลคนดีศรีระบาด
ระดับประเทศ ปี 2562 (ระดับ รพ.สต.) ได้แก่...
นายธีรยุทธ พสุนนท์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.เวียง
อ.ตระการพืชผล

2. มอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้นำการออกกำลังกาย ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ดำเนินการมาทุกเดือนในปี 2562 จำนวน 22 คน

ระเบียบวาระที่ 1

: : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 วาระประชุมจากกรมการจังหวัด

1.1 แนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
- นางพุทธวรรณ วงศ์วรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี
- นายวีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
- นายสุทิน ไชยวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี
- นางกิรณา คุ้มแก้วพรหม สรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี
- นาวาโท นรินทร์ศักดิ์ ประวันนา รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 9 อุบลราชธานี
1.2 ข้อมูลเรื่องร้องเรียนเดือนตุลาคม 2562 และสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
1.3 การจัดพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์(เจ้าคำผง)ทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
1.4 การจัดงานรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี ปี 2562 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ อนุสาวรีย์แห่งความดีทุ่งศรีเมือง
1.5 การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ในส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.6 การจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563
1.7การใช้ระบบ Bio Metrics ตรวจบุคคลในการเดินทางเข้า-ออก ราชอาณาจักร


2 กฐินสามัคคี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 เพื่อสมทบทุนจัดซื้อที่ดินบริจาคเป็นสมบัติของวัด ณ วัดป่านาหว้า(สาขาหนองป่าพงที่ 146) ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562


ระเบียบวาระที่ 2


ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2562เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 3


ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 3.1 สถานการณ์การเงินการคลังเอกสารประกอบ
2 3.2 การดำเนินงานค่าเสื่อม

การดำเนินงานค่าเสื่อม
1. ผลการเบิกจ่ายค่าเสื่อม ปี 2561,ปี 2562
2.การจัดท าแผนงบค่าเสื่อมปี 2563


เอกสารประกอบ
3 3.3 การดำเนินงานควบคุมวัณโรค

การดำเนินงานควบคุมวัณโรค

เอกสารประกอบ
4 3.4 best practice

อุปกรณ์ช่วยยึดจับแผ่นรับภาพรังสี: Safety Fixation Position Plat PanelDetector
โดย นางพิสมัย สาริบุตร
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน
โรงพยาบาลตระการพืชผล


เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ


4.1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.2 โรงพยาบาลทั่วไป (รพ.๕๐ พรรษาฯ, รพ.วารินชำราบ , รพร.เดชอุดม)
4.3 สำนักงานป้องกันและควบคุมโรค ที่ 10
4.4 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
4.5 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
4.6 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
4.7 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
4.8 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10
4.9 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต10 อุบลราชธานี
4.10 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.11 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
4.12 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

5.1: กลุ่มงานบริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 การส่งงบทดลอง GL

1.การส่งงบทดลองระบบ GL
1.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ / งบไม่สัมพันธ์ ()
โซน 1 - แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ งบไม่สัมพันธ์ ดอนมดแดง
-สสอ. ส่งครบ
โซน 2 -แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 3 -แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย(รพ.สต) สำโรง ส่งไม่ครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 4 -แม่ข่าย ส่งครบ ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งครบ
-สสอ. เดชอุดม ยังไม่ส่ง

1.2 แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.) ( )
-รพช. แม่ข่ายคะแนนเต็ม
-รพ.สต. ลูกข่ายคะแนนไม่เต็ม 2 แห่ง ดอนมดแดง สำโรง
ขอให้เร่งดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
1.3 กองเศรษฐกิจ กำหนดระยะเวลาการส่งข้อมูล ดังนี้
-การปิดงวดบัญชี ปี 2562 ขยายเวลาส่งงบภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
-การส่งงบการเงิน ปี 2563 รพ.แม่ข่าย ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
งบลูกข่าย ภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป

ข้อเสนอแนะ
1. ขอให้เครือข่ายอำเภอ กำชับผู้เกี่ยวข้องให้มีการสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี ก่อนส่งงบประจำเดือน และควบคุม กำกับ ระบบการบันทึกบัญชี ให้มีการกำกับ ติดตามข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการบันทึกบัญชี
2. ให้มีการ Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนนเป็นอย่างไร แม่ข่ายส่งภายในวันที่ 10 และถ้าคะแนนไม่ผ่าน และมีการปรับปรุงแก้ไข ให้แก้ไขและส่งภายในวันที่ 15 ของเดือนที่ส่ง ส่วนลูกข่าย ให้ส่ง และ ถ้าคะแนนไม่ผ่านในรายการใด จะได้ปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น


เอกสารประกอบ
2 การส่งงบทดลอง GFMIS

สรุปการนำส่ง บช.11 จังหวัดอุบลราชธานี รพท. / รพช. จัดทำและส่ง งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 ส่งครบทุกแห่ง
ข้อเสนอแนะ
ขอให้กำกับ ติดตาม การส่ง บช.11 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เพื่องานการเงินฯ สสจ. จะได้ตรวจสอบและนำเข้าระบบ GFMIS ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562


เอกสารประกอบ
3 การเฝ้าระวังสถานะทางการเงิน

3.1 แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาลตามเกณฑ์ FAI 7ระดับ ประจำเดือนกันยายน 2562 มีผลการประเมินดังนี้ ()
เดือน สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7 คือ ศรีเมืองใหม่ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 6 คือ ๕๐พรรษาฯ และตาลสุม โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4 คือ วารินชำราบ และสว่างวีระวงศ์ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ ม่วงสามสิบและสำโรง
เดือน กันยายน 2562 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 6 คือ ๕๐พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 5 คือ วารินชำราบ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4 คือ ตระการพืชผล สว่างวีระวงศ์ และโรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ ม่วงสามสิบ ตาลสุม สำโรง พิบูลมังสาหาร และทุ่งศรีอุดม


เอกสารประกอบ
4 รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจำเดือนกันยายน 2562

แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 30 กันยายน 2562 เปรียบเทียบกับ กันยายน 2561 เกี่ยวกับ เงินบำรุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้) ค่าใช้จ่ายจำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่ายมีการประเมินการเงินการคลังตนเองในการกำกับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง
จากข้อมูลเดือนกันยายน 2562 พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้) เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 3 วารินชำราบ -119.78 ล้านบาท
โซน 1 ๕๐พรรษาฯ -81.59 ล้านบาท
โซน 2 ตระการพืชผล -16.11 ล้านบาท
โซน 3 สำโรง -6.48 ล้านบาท

โรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้) เป็นบวก คือ นาจะหลวย เดชอุดม บุณฑริก เขื่องใน
โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 3 วารินชำราบ 159.36 ล้านบาท
โซน 1 ๕๐ พรรษาฯ 119.65 ล้านบาท
โซน 4 เดชอุดม 97.52 ล้านบาท
โซน 2 ตระการพืชผล 58.18 ล้านบาท
ข้อเสนอแนะ
ขอให้โรงพยาบาลมีการเฝ้าระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุว่ายังมีรายการใดที่ไม่เป็นไปตามแผนบ้าง ให้มีการควบคุม กำกับอย่างเข้มงวด


เอกสารประกอบ
5 รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืม สสจ. / หน่วยงานย่อย

ขอแจ้งสถานการณ์ เกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมราชการ (ที่เบิกจ่ายจาก สนง.สสจ.อบ) เพียงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ที่เกินกำหนดชดใช้เงินยืม จำนวนทั้งสิ้น 6,509,722.-บาท (หกล้านห้าแสนเก้าพันเจ็ดพร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) เงินยืมราชการจากหน่วยงานย่อย (รพท/รพช.) ณ 30 กันยายน 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 11,374,153.- บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน) ซึ่งผู้ยืมปฏิบัติงานสังกัดตามหน่วยงานต่างๆ ขอให้ท่านได้ กำกับ ติดตาม เร่งรัดให้ผู้ยืมส่งหลักฐานชดใช้เงินยืมโดยด่วนเอกสารประกอบ

5.2: กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ฯ

- มีผู้ขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 เริ่มขอรับ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป จำนวน 1 ราย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
- มีผู้ขอยกเลิกการขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป จำนวน 3 ราย (รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้าย)


เอกสารประกอบ
2 ประชุมคณะกรรมการบริหารกำลังคน วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:30-16:30 น. ณ ห้องประชุม 1 สนง.สสจ.อุบลราชธานี
5.3: กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.4: ศูนย์ธรรมาภิบาล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.5: กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปฏิรูปกลไกการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (Retreat)
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปฏิรูปกลไกการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (Retreat) ระหว่างวันที่ 5 - 8 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงแรมดิ เวรานิโอ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
สามารถDownload เอกสารประกอบการประชุม ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1a4jj11deUjEM6T4HGJ4ZiUAtM8BzLDm3เอกสารประกอบ
2 2.พิธีมอบเงินช่วยเหลือบุคลากรสาธารณสุขที่ประสบอุทกภัยพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562
ตามที่ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประสบปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ จากสถานการณ์ดังกล่าว
ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และภาวะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งท่านนายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร
อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายสง่า ดามาพงษ์ มีกำหนดเดินทางเยี่ยมพี่น้องประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนมอบเงินช่วยเหลือบุคลากรสาธารณสุขที่ประสบอุทกภัย ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี


เอกสารประกอบ
3 ประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563
กำหนดการประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนยุทธสาสตร์สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 รุ่นๆละ 1 วัน
ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ๆละ 1 วัน
รุ่นที่ 1 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ผู้เข้าร่วมประชุมจากโซน 1 และ 2
รุ่นที่ 2 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้เข้าร่วมประชุมจากโซน 3 และ 4
ณ ห้องประชุมศาลาประชาวาริน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
1. ผอ.รพ.ทุกแห่ง
2. สสอ.ทุกแห่ง
3. รอง ผอ.ฝ่ายการพยาบาล/หน.กลุ่มการพยาบาล ทุก รพ.
4. หน.กลุ่มงาน 3 กลุ่มงาน ใน สนง.สสอ.ทุกแห่ง
5. ผอ.รพ.สต. / CMU / PCU ทุกแห่ง

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ https://forms.gle/rNMCbPdW6TG9L4HfA

เอกสารประกอบ
4 สรุปคะแนน Ranking รอบที่ 2 ปีงบประมาณ2562 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี


เอกสารประกอบ
5 แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2563
กําหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2563
รอบที่ 1 กําหนดในเดือน มกราคม-มีนาคม 2563 ( โซนที่ 4 )
แจ้งเขตสุขภาพที่ 10 พื้นที่ อำเภอ เดชอุดม ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น
รอบที่ 2 กําหนดในเดือน มิถุนายน-สิงหาคม 2563 (โซนที่ 1)
แจ้งเขตสุขภาพที่ 10 พื้นที่ ตาลสุม ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก
***ขอให้พื้นที่ดังกล่าวข้างต้น แจ้งรายชื่อ รพ.สต.ที่จะรับการตรวจราชการฯ ที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

เอกสารประกอบ

5.6: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.7: กลุ่มงานประกันสุขภาพ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 ข้อมูลผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2562 จำแนกรายเดือน ราย รพ.เอกสารประกอบ
2 สรุป CMI เดือน กันยายน 2562เอกสารประกอบ
3 สรุปเงินกัน virtual account_62 และข้อมูลติดตามการตามจ่าย นค 1

สรุปเงินกัน virtual_62

เอกสารประกอบ
4 ติดตามการตามจ่ายค่าบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก(นค1) รพ.สรรพสิทธิประสงค์เอกสารประกอบ
5 แนวทางการตรวจสุขภาพและการขายบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว ปี 2563

เนื่องด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิ่งหาคม 2562 ให้ดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ปี 2562-2563 สำหรับแรงงานต่างด้าว สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนม่า ที่ตั้งสำนักงานแต่ละหน่วยโดยกระทรวงสาธารณสุข มีบทบาท หน้าที่หลักในการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแก่แรงานต่างด้าว จึงขอให้หน่วยบริการทุกแห่งดำเนินการตามแนวทางการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๓ ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่๒กันยายน๒๕๖ถึงวันที่๓ลมีนาคม 2563 (แนวทางตามเอกสารแนบ)

เอกสารประกอบ
6 อัตราความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ จังหวัดอุบลราชธานีเอกสารประกอบ
7 สรุปแผนการเงินการคลังปีงบประมาณ 2563เอกสารประกอบ
8 แจ้งการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และการบันทึกข้อมูลเพื่อขอรับค่าบริการสาธารณสุข ระดับจังหวัด ปี 63

1.ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 ระดับจังหวัด
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเนวาด้าแกรนด์ จ.อุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบจากโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และ รพ.สต.ทุกแห่ง
2.การประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลเพื่อขอรับค่าบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 ระดับจังหวัด
โซน 1 และ โซน 2 ...วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
โซน 3 และ โซน 4 ...วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
กลุ่มเป้าหมาย CUP ละ 10 คน( รพ. 8 คน สสอ. 2 คน)
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
3.การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนดอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี (เน้นกองทุน IP และ Central reimburse)
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานเคลม/ศูนย์รายได้ รพช.ละ 2 คน รพ.ทั่วไป/M1,M2 แห่งละ 5 คน

เอกสารประกอบ

5.8: กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 การจัดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ จังหวัดอุบลราชธานี

สืบเนื่องจากการประชุมคณะทำงานการจัดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ โดยนายแพทย์ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประธานการประชุม เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 มติที่ประชุมกำหนดให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2562 ดังนี้
1. จัดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (Sport Day) ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 05.00 - 16.00 น. ณ สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โซน 1 และ โซน 6 เป็นเจ้าภาพ
และงาน Sport Night ในเวลา 17.00 - 22.00 น. ณ อาคารโดมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี (ศรีปทุมพิทยาคาร) โดยมี โซน 1 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นเจ้าภาพ
2. สีประจำโซน โซน 1 สีแดง โซน 2 สีม่วง โซน 3 สีเหลือง โซน 4 สีเขียว โซน 5 สีชมพู โซน 6 สีส้ม โซน 7 สีฟ้า
3. ประเภทกีฬา จัดการแข่งขัน 13 ประเภท (ตัดกีฬาว่ายน้ำ และเพิ่มการแข่งขันปั่นจักรยานแทน)
4. ประกวดกองเชียร์
5. มีกิจกรรมเดิน 10,000 ก้าว จากผู้ร่วมงานทุกโซน ๆละ 200 คน รวม 1,400 คน เวลา 05.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะห้วยม่วง
สำหรับรายละเอียด และการสนับสนุนงบประมาณ คณะทำงานการจัดการแข่งขัน จะประชุมอีกครั้ง ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเอกสารประกอบ
2 แจ้งผลการดำเนินงานตำบล Long term Care

2.1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้รับรางวัล ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ ในการ
ดำเนินงานตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว Long Term care จำนวน 2 ประเภท ได้แก่่
1. รางวัล Care Manager ผูุ้จัดการการดูแลผู้สูงอายุดีเด่น ได้แก่ นางอุไรวรรณ สายตรง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก
2. รางวัลนวตกรรมดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ได้แก่ นายธนาวัช สุวรรณสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ โดยจะมีการมอบรางวัลในระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ
2.2 ติดตามงาน Long Term Care สรุปการสมัครเข้าร่วมกองทุน LTC ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 อุบลราชธานีที่ยังไม่สมัครและไม่พบหลักฐานการสมัครเข้ากองทุน 3 แห่ง คือ
1. เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ อำเภอศรีเมืองใหม่
2. องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่
3. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง
จึงขอความร่วมมือจากท่านได้ส่งหลักฐานการสมัคร ให้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เพื่อส่งสปสช.ต่อไป5.9: กลุ่มงานควบคุมโรค

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 สถานการณ์โรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่

โรคไข้เลือดออก และไข้หวัดใหญ่
เอกสารประกอบ

5.10:กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

ผลการบำบัดประจำปีงบประมาณ 2563
1.1 ระบบสมัครใจ
- จิตสังคมบำบัด ในโรงพยาบาล ผลงาน 28 ราย
- ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” ผลงาน 0 ราย
1.2 ระบบบังคับบำบัด
- ระบบไม่ควบคุมตัวผู้ป่วยในรพ. ผลงาน 92 ราย
- ระบบควบคุมตัว ผลงาน 13 ราย
1.3 ระบบต้องโทษ
เรือนจำกลาง ผลงาน 0 ราย
สถานพินิจฯ ผลงาน 0 ราย
ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนฯ ผลงาน 0 ราย

รวมทุกระบบ 133 ราย

ที่มาข้อมูล โปรแกรม ระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูยาเสพติด บสต.


2 การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE

1. จังหวัดอุบลราชธานี ได้ส่งสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 23 จำนวน 6 คน เพื่อให้สมาชิกได้มีการพัฒนาศักยภาพตนเองพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และทักษะชีวิตด้านอื่นๆ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นและพัฒนาความรู้ทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในระหว่างวันที่ 20 -25 ตุลาคม 2562 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี
2. โครงการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERSISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020 รอบชิงชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่าง วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ได้คัดเลือกทีมระดับจังหวัดเข้าประกวดในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 3 ทีม ดังนี้
2.1. รุ่น Pre-Teenage อายุ 9 ปีขึ้นไป – 14 ปีบริบูรณ์ ทีม OLDIE G (โอลดี้จี)
จากโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
2.2. รุ่นTeenage อายุ 14 ปีขึ้นไป – 22 ปีบริบูรณ์ ทีม PROJECT U (โปรเจ็ค ยู)
จาก CEO Night Angels Studio
2.3. รุ่นTeenage อายุ 14 ปีขึ้นไป – 22 ปีบริบูรณ์ทีม UBU KILLER QUEEN
จาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


3 การประเมินรับรองคุณภาพมาตรฐานคลินิคบำบัดยาเสพติด Accredit ,Re-Accredit

ปีงบประมาณ 2563 มีโรงพยาบาลจำนวน 4 แห่งทีต้องประเมินรับรองคุณภาพมาตรฐานคลินิคบำบัดยาเสพติด Accredit คือ โรงพยาบาล สิรินธร ดอนมดแดง สว่างวีระวงศ์ น้ำขุ่น ขอให้โรงพยาบาลทั้ง 4 แห่ง ประเมินตนเอง และส่งแบบประเมินให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเดือน ธันวาคม 2562

4 แจ้งเป้าหมายกาตรวจคัดกรองต้อกระจก และเป้าหมายการผ่าตัดปี 2563

ขอความร่วมมือทุกอำเภอวางแผนการดำเนินงานตรวจคัดกรองต้อกระจกในชุมชน ประจำปี 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารประกอบ

5.11: กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.12: กลุ่มงานนิติการ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 เรื่องนำเสนอให้ที่ประชุมเพื่อรับทราบ มีจำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ ๑ สรุปจำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓)

เอกสารประกอบ
2 เรื่องที่ ๒ นำเสนอตัวอย่างการกระทำผิดวินัย

เรื่องที่ ๒ นำเสนอตัวอย่างการกระทำผิดวินัยและแนวทางการลงโทษ เพื่อป้องกันข้าราชการและลูกจ้างกระทำผิดวินัย (อ้างอิงจากจุลสารข่าววินัย ฉบับที่ ๖ /๒๕๖๒ กลุ่มเสริมสร้างวินัย สป. )

เอกสารประกอบ

5.13: กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 งานทันตสาธารณสุข

แนวทางเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตกรรมในกลุ่มผู้ประกันตนและ Fee schedule งานส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ ปี 2563

เอกสารประกอบ
2 งาน พอ.สว.

แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
- วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านนาโพธิ์กลาง หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
- วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านคำกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี5.14: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขเอกสารประกอบ

5.15: กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติและถวายราชสดุดี พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2562 จังหวัดอุบลราชธานี (เอกสารแนบ 1)2 การใช้กัญชาในทางการแพทย์

โครงการติดตามลักษณะการใช้และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้น้ำมันกัญชาในทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก Thai Canabis praetice pettern and guality ot lite study (Thai Cannabis PQ study) (เอกสารแนบ 2)

เอกสารประกอบ
3 โครงการวิจัยน้ำมันกัญชา อ.เดชา ศิริภัทร (เอกสารแนบ 3)
5.16: กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 งานพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพตาม Service Plan

ขอเชิญประชุมวิชาการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ Service Plan สาขาทารกแรกเกิด (Newborn)
ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
จึงขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวฯ

เอกสารประกอบ

5.17: กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.18: กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.19: กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.20: กลุ่มงานบริการสุขภาพ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

5.21: ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องอื่นๆ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ